Jedná se o smlouvu, také dokument, který určuje smluvní vztahy mezi pojišťovnou a pojištěným (zákazníkem). Pojištěný se smluvně zavazuje, že bude platit pojišťovně předem sjednané pojistné, a naopak pojišťovna se zavazuje pojištěnému v případě naplnění pojistné události vyplatit pojistné plnění, a to za podmínek, které si dohodli v pojistné smlouvě.

Ze zákona by pojistná smlouva měla být uzavřena písemnou formou, s jedinou výjimkou, pokud se pojištění sjednává na dobu kratší než jeden rok, tak nemusí být písemně.

Pojistná smlouva má jisté náležitosti a pokaždé by ve smlouvě mělo být uvedeno:
1) Smluvní strany – Pojistitel – (pojišťovna) a pojištěný (klient pojišťovny)
2) O jaké pojištění se jedná
3) Pojištěná osoba – člověk na kterého se dané pojištění vztahuje
4) Pojistná doba (od kdy do kdy)
5) Pojištění – co se pojišťuje, rizika, hodnota případné pojištěné věci
6) Výše pojistného – splatnost a výše pojistného (měsíčně, půl ročně, ročně atd.)