Pojistné by se dalo stanovit jako určitá cena za poskytnutí pojistné ochrany od pojišťovny. V zákoně je to přesněji definováno jako úplata za soukromé pojištění.

Pojistné je částka, kterou platí pojistník nebo pojištěná osoba pojistiteli, aby získali pojištění. Pojistné může být placeno jednorázově nebo pravidelně (například měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně) a výše pojistného závisí na různých faktorech, jako jsou rizika spojená s pojištěním, věk a zdravotní stav pojistníka, hodnota majetku, který je pojištěn apod.

Pojistné slouží jako zdroj financování pojištění a pojistitelé ho používají ke krytí nákladů spojených s poskytováním pojistné ochrany. V případě, že nastane pojistná událost a pojištěná osoba je oprávněna na plnění ze strany pojistitele. Pojistitel vyplatí pojištěné osobě částku odpovídající pojištění a to z finančních prostředků získaných z placeného pojistného.