Pojistná částka je částka peněz, kterou pojistitel vyplácí pojištěnému v případě, že dojde k pojistné události. Je to tedy maximální výše, do které je pojistitel povinen pojištěnému uhradit náklady na škodu, která vznikla způsobením daného rizika, proti kterému bylo pojištění uzavřeno.

Pojistná částka je stanovena při uzavírání pojistné smlouvy a může být pevná, nebo se může měnit v závislosti na různých faktorech, jako je například vývoj ceny zboží, na něž se pojištění vztahuje. Většinou platí, že čím vyšší je pojistná částka, tím vyšší je i výše pojistného.

Pojistná částka může být stanovena buď na hodnotu majetku, který je pojištěn (např. u majetkového pojištění) nebo na základě předpokládaných nákladů, které by pojištěný musel hradit v případě pojistné události (např. u životního pojištění). Pokud dojde k pojistné události a výše škody přesáhne stanovenou pojistnou částku, musí pojištěný doplatit rozdíl ze svých vlastních prostředků.

.